e-mail address

coreu-conf2-loc (at) ml.hiroshima-u.ac.jp
Please replace (at) with @ if you e-mail us.

SOC
 • Teruaki Enoto
 • Shuichi Gunji
 • Yasushi Fukazawa
 • Kiyoshi Hayashida
 • Koji S. Kawabata
 • Yasufumi Kojima
 • Toru Tamagawa
 • Kenji Toma
LOC
 • Takao Kitaguchi
 • Tsunefumi Mizuno
 • Hiromitsu Takahashi
 • Makoto Uemura
 • Kazuhiro Yamamoto
 • Michitoshi Yoshida